Socker och depression – finns det någon koppling eller är det bara en myt?

Socker har en negativ hälsobild hos de flesta. Det bidrar till att våra tänder blir dåliga och gör så att vi inte kan hålla vår ideala vikt. Kan det till och med vara så att socker bidrar till depression?

I en artikel i Svenska Dagbladet så nämns det att ”Två olika studier har visat ett orsakssamband som bara anats i tidigare forskning.”. Jag läste det och blev intresserad av att kolla på dessa studier. Läser man lite längre in i artikeln så visar det sig att det inte alls var något orsakssamband som det handlade om, utan enbart en association, vilket var en besvikelse. Dessutom var den andra studien inte publicerad än.

Depression i världen

Källa: https://ourworldindata.org/grapher/share-with-depression?time=earliest..2017

Depression drabbar allt fler i världen. WHO estimerar att 300 miljoner människor lider från depression i världen [1]. Därför är det många som vill veta vad som orsakar det. Med tanke på att vår sockerkonsumtion har ökat under de senaste åren så är det rimligt att man skapar en hypotes om att socker kan vara boven.

Men det är svårt att ge en specifik orsak till depression. Det är troligtvis många parametrar som spelar roll. Socker skulle dock kunna vara en av dem. Så låt oss ta reda på vad vetenskapen säger om sockers påverkan på depression.

Studier på socker och depression

Whitehall II

Vi kan börja med en studie som går vid namnet Whitehall II. Den här studien nämndes i SvDs artikel som jag nämnde tidigare.

Forskarna delade in deltagarna i tre grupper baserat på deras rapporterade sockerintag. För män så var grupperna följande:

  • Lågt sockerintag, mindre än 39.5 g per dag
  • Mellan sockerintag, mellan 39.5 g och 67 g per dag
  • Högt sockerintag, mer än 67 g per dag

Hos kvinnorna var indelningen följande:

  • Lågt sockerintag, mindre än 30 g per dag
  • Mellan sockerintag, mellan 30 g och 51 g per dag
  • Högt sockerintag, mer än 51 g per dag

I studien fann de att risken för återkommande depression var högst bland både män och kvinnor i den grupp som konsumerade mest socker. Men de nämner också att risken inte var statistisk significant.

Det som forskarna fann var att de män som åt mest socker hade en 23% ökad risk för vad de kallar common mental disorder (CMD). Angående skillnaden mellan det och depression, så verkar det vara att två olika frågeformulär som användes för att bedöma om deltagarna led av depression eller inte.

Kollar vi på absoluta risken för män efter 5 år (vilket de inte rapporterar, men som jag räknade ut), så ser vi att i gruppen som åt minst socker hade en risk på ungefär 10.7% för CMD. Gruppen som konsumerade mest socker hade en absolut risk på 13.1%. Alltså hade gruppen som åt mest socker en absolut riskökning på 2.4 procentenheter.

De undersökte även ifall det skulle kunna vara en omvänd korrelation, så att depression var det som orsakade ett ökat sockerintag. Men de fann att det inte var fallet.

I diskussionen de skriver att det finns flera brister i deras studie. En av dem är att de använder sig av Food Frequency Questionnaires (FFQ) för att samla in data från deltagarna. I många fall så kommer inte deltagarna ihåg vad de har ätit den senaste tiden, och datan blir på så sätt felrapporterad.

Kinesisk studie för läskkonsumtion och depression

Den här studien utfördes i staden Tianjin i Kina. Studien inkluderade 3667 personer, varav 60.2% var män. Det som studerades här var läskkonsumtion och inte den totala sockerkonsumtionen.

Forskarna delade upp deltagarna i följande tre grupper baserat på deras konsumtion av läsk:

  • Mindre än 1 kopp (ca 2.5 dl) per vecka
  • 1-3 koppar per vecka
  • Fler än 4 koppar per vecka

Av deltagarna var det ungefär 5% som hamnade i den gruppen som konsumerade mest läsk, medans 75% var i gruppen som konsumerade minst läsk. Läskkonsumtionen i Kina är mycket lägre än vad den är i västvärlden.

Den person som var i gruppen som drack mest läsk var också troligtvis man, rökare och bodde själv. Vilket är faktorer som kan påverka resultatet, men som forskarna försökte anpassa datan för.

Studiens resultat var att de som konsumerade fler än 4 koppar av läsk per vecka hade en dubbelt så stor risk för depressiva symtom, jämfört med de som konsumerade mindre än 1 kopp i veckan.

Men studien är långt ifrån felfri. För det första så var gruppen som konsumerade mest läsk (5%) betydligt mindre än gruppen som konsumerade minst (75%), vilket kan göra att resultaten blir orimliga. Det här kan jämföras med USA där mer än 11% rapporterade att de dricker mer än 1 kopp läsk per dag. Eller Australien där 1 av 8 rapporterar att de dricker mer än 1 halv liter läsk per dag.

De undersökte inte heller om sambandet skulle kunna varit omvänt. Alltså ifall det berodde på att de som var deprimerade drack mer läsk, och inte att det var läsken som gjorde dem deprimerade.

Andra studier

En annan studie fann ett samband mellan sockerkonsumtion och depression bland kvinnor. Här var risken 23% högre för de som åt mest tillsatt socker jämfört med de som åt minst. Studien anger ingen rapporterad absolut risk. [2]

För den som är mer intresserad så finns det ytterligare några studier som du kan kolla in:

Depression och diabetes

Enligt Diabetes UK så har de med diabetes större risk för att lida av depression. Så många som 40% av de med diabetes har sagt att de har kämpat med sitt mentala välmående sedan de fick sin diagnos.

Depression och diabetes har många symtoms som är lika, som att man bland annat känner sig trött och sover mycket. Koncentrationssvårigheter kan även inträffa under båda diagnoserna. Vilket kan göra det svårt att skilja dem från varandra.

Anledningen till att jag tar upp kopplingen mellan diabetes och depression i det här inlägget är att en hög sockerkonsumtion ofta anses vara bidragande till utveckling av diabetes.

Men det behöver inte vara kosten som har orsakat sambandet mellan depression och diabetes. Det finns massa andra faktorer som spelar roll. Man kan inte välja ut endast en av dem.

Slutsats

Utifrån de studier som finns idag så kan vi inte säga att det finns något orsakssamband mellan socker och depression. Vi kan heller inte försumma att det skulle finnas ett orsakssamband.

Eftersom det är brist på randomiserade kontrollerade studier (RCTs) så går det inte att bevisa något orsakssamband mellan socker och depression. Så ifall du läser något headline i en nyhetsartikel om att forskare har visat att det finns ett orsakssamband mellan socker och depression så ska du vara skeptisk. Läs gärna studierna som artikeln länkar till och avgör ifall det verkligen är något orsakssamband som det handlar om. Det kan räcka med att läsa abstraktet för att förstå att det inte är något orsakssamband det handlar om.

Sen är det här inget inlägg som ska uppmuntra till en ökad sockerkonsumtion. Jag tror fortfarande att socker är dåligt för hälsan och bör undvikas. Men jag vill heller inte att något går runt och tror att de kan bota sin depression genom att bara sluta äta socker. Däremot tror jag att ens livsstil kan påverka risken för depression. Då får du dock göra mer än att sluta med socker. Även om det är en bra start.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *